Phúc Bảo.

Phúc Bảo.

Địa chỉ: Đường xã Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 0934.077.999

Bản đồ

Địa chỉ: Đường xã Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 0934.077.999