Cửa hàng Hà Quyên 2.

Cửa hàng Hà Quyên 2.

Địa chỉ: Đường 352, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0978.214.275

Bản đồ

Địa chỉ: Đường 352, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0978.214.275