Cửa hàng Bảy Tươi

Cửa hàng Bảy Tươi

Địa chỉ: Số 72, Vinh Quang, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại:0313.862.723

Bản đồ

Địa chỉ: Số 72, Vinh Quang, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại:0313.862.723