Cửa hàng Hải Yên.

Cửa hàng Hải Yên.

Địa chỉ: Thiên Kha, Tiên Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại: 0972.327.381

Bản đồ

Địa chỉ: Thiên Kha, Tiên Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại: 0972.327.381